Disclaimer

Livemedium besteed bij de samenstelling van deze website de hoogste vorm van aandacht en zorg. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, evenals het hierin weergegeven materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De bezoeker/gebruiker is zelf responsabel voor veranderingen die hij maakt op grond van de informatie op de website evenals voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter gemeenschappelijke kennisgeving en voorlichting en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

Alle informatie op Livemedium is auteursrechtelijk beschermd. Inhoud van Livemedium,  foto’s, teksten, illustraties, (handels)namen, logo’s en grafisch materiaal zijn beschermd door het merkenrecht, auteursrecht en/of eender welk ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Publicatie of kopiëren, verspreiden of opslaan voor eender welk gebruik dan ook van de daarin opgenomen informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van LiveMedium.

Geen aansprakelijkheid

Livemedium doet haar uiterste best om eigentijdse en accurate informatie op deze website te plaatsen, maar kan geen zekerheid bieden dat de voorhanden zijnde informatie correct of compleet is. Onze doelstelling is om deze website onafgebroken ter beschikking van de gebruiker te stellen, doch wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid erkennen voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, noch voor de mogelijkerwijze gevolgen hiervan.

Uitdrukkelijk willen wij de gebruiker erop wijzen dat welomschreven informatie te vinden op deze website afkomstig is van buitenaf. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt verteld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

 

Reageer hieronder